• Inschrijven bij SV Halle

  • Bepalingen bij inschrijving SV Halle

    Met dit formulier schrijft u zich in bij de Sportverening Halle. Bij een lidmaatschap horen regels en de betaling van een jaarlijkse contributie.

    Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan SV Halle om van zijn/haar hierna genoemde giro- of bankrekening bedragen af te schrijven wegens verenigingscontributie en overigeverenigingskosten (boetes etc) voor het genoemde verenigingslid.

    Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u een maand de tijd om het bedrag terug te boeken. U bent verplicht dit te melden bij secretaris@svhalle.nl.

    Het formulier wordt verstuurd aan secretaris@svhalle.nl.