• Huisregels SV Halle

  Woord vooraf
  Dit reglement is bestemd voor pupillen, junioren en jeugdkaderleden van SV Halle. Ouders/verzorgers worden geacht op de hoogte te zijn van de inhoud van deze regels en wij gaan ervan uit, dat deze met hun kind(eren) worden doorgenomen en dat zij mede zullen zorgdragen voor de naleving ervan.

  S.V. Halle is van mening, dat, indien de kinderen reeds in een vroeg stadium op hun verantwoordelijkheden worden gewezen, zij later niet vaak terechtgewezen hoeven te worden. Dit bevordert de (team-)discipline, versterkt het (voetbal-)leerproces door de tijd zo doelmatig mogelijk te gebruiken, het leidt tot een positieve instelling, hetgeen de spelvreugde en ??inzet zal vergroten.

  Het bestuur rekent op de medewerking van alle pupillen, junioren, kaderleden en de ouders.

  Bestuur SV Halle.


  Algemeen
  SV Halle wil een club zijn, die openstaat voor éénieder die op een sportieve wijze sport wil bedrijven en die gezelligheid en sociale omgang zoekt.

  Het jeugdkader vindt het belangrijk om op de hoogte te zijn van de achtergronden van kinderen die lid van de vereniging zijn. Daarom vraagt de vereniging de ouders c.q. verzorgers dan ook uitdrukkelijk om de leider en trainer op de hoogte te brengen van de voor hen, in het belang van het kind, relevante zaken, zoals bijv. ziekte, etc.. Er kan dan zoveel mogelijk rekening mee gehouden worden. Verder stelt het jeugdkader het op prijs om te horen of het jeugdlid nog (een) andere sport(en) in wedstrijdverband beoefent.

  Jeugdleden van SV Halle dienen zich op een correcte wijze te gedragen en respect te tonen voor medespelers, verenigingskader, scheidsrechter en tegenstander.
  Eventuele, door jeugdleden veroorzaakte, vernielingen van eigendommen van onze sportvereniging maar ook van de collega-verenigingen komen níet voor rekening van S.V. Halle.

  Praktische aanwijzingen voor trainingen en wedstrijden 

  • Pak voor de training/wedstrijd zelf je tas in en zorg zelf voor de sportkleding, die je niet van de club krijgt, zoals voetbalschoenen, korte broek, scheenbeschermers, voetbalkousen, eventueel een trainingspak en douchespullen.
  • Zorg ervoor, dat je telkens weer met (zo goed mogelijk) gereinigde schoenen op het veld staat.
  • Iedereen wordt geacht met plezier en inzet te trainen en zijn wedstrijden te spelen.
  • In geval van verhindering dient dit vooraf te worden gemeld bij je trainer of leider. Niet trainen kan leiden tot niet spelen. Dit is ter beoordeling van de trainer en de leider.
  • Iedere speler wordt geacht ruim op tijd aanwezig te zijn. Dit betekent o.a., dat je minimaal 5 minuten voor aanvang van de training kant en klaar op het veld dient te staan.
  • Er wordt in de kleedkamers niet gerookt.
  • In kleedkamers is het niet toegestaan om foto’s te maken waarbij dit niet vooraf gemeld is bij aanwezige spelers en kader.
  • Alcoholgebruik wordt sterk afgeraden en is niet toegestaan voor, tijdens en in sportkleding na de training/wedstrijd.
  • Zorg ervoor, dat jouw voetbaltenue (kleding en schoenen) in goede staat verkeert.
  • Draag tijdens het sporten geen kettinkjes, ringen, horloges of andersoortige sieraden.
  • Het dragen van scheenbeschermers tijdens wedstrijden en trainingen is verplicht. Laat dit voor de trainingen ook zo gelden. De trainers zullen er regelmatig aandacht aan besteden.
  • Iedere speler helpt in overleg met de trainer mee met het opruimen van materiaal, dat gebruikt is tijdens de training. Dit wordt vanaf de jongste leden gestimuleerd, uiteraard naar wat verantwoord is.
  • Na de training/wedstrijd wordt er door iedereen gedoucht, in het kader van de saamhorigheids-, reinheids- en vitaliteits-(SRV-) gedachte). Wordt hiervan afgeweken, dan dient de betreffende speler dat vooraf te melden.
  • De spelers, trainers en/of leiders inspecteren de kleedkamers en maken deze zo schoon mogelijk, alvorens zij vertrekken.

  Praktische aanwijzingen, specifiek voor wedstrijden
  Naast de hiervoor genoemde punten volgen nu praktische aanwijzingen en tips, speciaal voor wedstrijden:

  • Het wedstrijdtenue bestaat uit een blauw shirt, een witte broek en blauwe kousen.
  • Een wedstrijdtenue wordt vaak door een sponsor beschikbaar gesteld, ga hier dan ook zorgvuldig mee om.
  • Voorafgaand aan de start van de competitie ontvangt u een overzicht van de te spelen wedstrijden met data en aanvangs- en vertrektijden (wedstrijdschema).
  • Bij verhindering dient dit z.s.m. aan de leiders doorgegeven te worden (uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur), zodat deze nog voor tijdige vervanging kunnen zorgen.
  • Bij thuiswedstrijden dient men tenminste 30 minuten vóór aanvang aanwezig te zijn. Dit dient er o.a. voor om de leiders voldoende tijd te geven om de wedstrijd (met de spelers) voor te bereiden.
  • Bij uitwedstrijden wordt er in de regel één uur vóór aanvang van de wedstrijd vertrokken vanaf het nieuwe parkeerterrein bij ons sportpark "de Meisterskamp" te Halle (zie wedstrijdschema). Van de ouders/verzorgers wordt verwacht, dat zij af en toe als chauffeur meegaan (zie het wedstrijdschema). In principe wordt er ná de wedstrijd gezamenlijk naar Halle teruggereden, alwaar het eindpunt wederom het parkeerterrein bij het sportpark is, tenzij u anders met de leiders heeft afgesproken. Indien uw kind bij dit parkeerterrein door u wordt opgehaald, zorg er s.v.p. voor, dat de wachttijd voor het kind nihil of zo kort mogelijk is. Namens Sportvereniging Halle gaan ouders op stap met eigen- en met andermans kinderen, hetgeen betekent, dat zij een grote verantwoordelijkheid dragen. Onze vereniging gaat ervan uit, dat de algemeen geldende verkeersregels worden nageleefd. Dat houdt o.a. in, dat kinderen jonger dan 12 jaar en kleiner dan 1.50 m. in principe achter in de auto dienen te zitten en een gordel moeten dragen. In uitzonderlijke situaties kan het voorkomen, dat een kind, dat niet aan de leeftijds- en lengte-eisen voldoet, toch voorin moet zitten, hetgeen echter alleen is toegestaan met een goedgekeurd kinderbeveiligingsmiddel plus -uiteraard- een driepuntsautogordel.
  • S.V. Halle gaat ervan uit, dat spelers, leiders en ouders zich correct en sportief gedragen, zowel vóór, tijdens als ná de wedstrijden.

  Trainingsdagen en -tijden
  Aan het begin van het seizoen worden de spelers geïnformeerd over de trainingsdagen en -tijden en door welke personen de trainingen zullen worden verzorgd.

  Afgelastingen
  Bij extreme weersomstandigheden, zoals vorst en overvloedige regenval, kunnen wedstrijden worden afgelast. De spelers worden daarvan door hun leider telefonisch op de hoogte gesteld. Deze regeling geldt bij incidentele afgelasting, geen bondsafgelasting (zie hierna).
  Het kan ook voorkomen, dat er sprake is van algehele afgelasting van het competitieprogramma. Dat bericht, dat in de regel in de loop van vrijdagmiddag bekend is, kunt u lezen op NOS-Teletekst, pagina 603 ("Afgelastingen"). In dat geval dient er een kruisje (x) te staan in de kolom "District Oost". Is dat zo, dan is het gehele programma voor die zaterdag van District Oost, waartoe Halle behoort, afgelast.
  In dat geval wordt u niet door de leider gebeld.
  Bij langdurige perioden van afgelastingen zal getracht worden een alternatief te vinden.

  Alle aflastingen worden ook gemeld via de Voetbal.NL App of via de S.V. Halle Website. Iedereen kan de App op zijn of haar smartphone downloaden (Android en iPhone).

  Overige activiteiten
  S.V. Halle heeft ook als doelstelling om een sociale vereniging te zijn, waar je, naast het voetbal, graag naar toe gaat.
  Naast trainingen en wedstrijden zijn er ook nog andere activiteiten voor de jeugd.
  Deze activiteiten worden telkens bij afzonderlijk bericht aan de kinderen en de ouders bekend gemaakt.
  Belangrijk daarbij is, dat S.V. Halle zich verantwoordelijk voelt voor een goed verloop van de activiteiten, maar kan geen verantwoordelijkheid dragen voor gebeurtenissen, die buiten de aangegeven tijdsperioden vallen.

  Tenslotte.........
  Deze regels zullen ten alle tijde door oorzaken van zowel binnen als buiten de vereniging aan wijzigingen onderhevig zijn. De actualiteit van dit reglement zal dan ook zo goed mogelijk worden bewaakt.

  Bij vragen en/of opmerkingen kunt u zich wenden tot de leider of trainer of leden van het bestuur (klik hier voor info).