• Gang van zaken stichting sport en ontmoeten

  Geachte allemaal,

  Omdat we proberen jullie op de hoogte te houden hier een nieuw berichtje over de nieuwe SSO.

  Op 1 januari is er een nieuw bestuur actief onder de bezielende leiding van voorzitter Marc Bekker.

  De andere leden zijn Jaap Langeweg als secretaris, Ton de Groot als penningmeester en als leden Herbert Dijkman en Eddy te Pas. Eddy is een oude bekende in het bestuur, hij zat er al in en we zijn blij dat hij zitting wilde nemen in het nieuwe bestuur. 

  Er kwamen in 2019 al een paar zaken op ons af te weten:

  -de zendmastenaffaire, een ieder wel bekend.

  -de dreigende sluiting van de gymzaal.

  We zijn in 2019 al informeel van start gegaan en hebben een aantal zaken “in de steigers” gezet.

  Omdat wij van mening zijn dat het essentieel is voor het voortbestaan van de accommodatie in Halle voor de leefbaarheid hebben wij ons aangemeld voor de locatie van de zendmast. Formeel valt de beslissing waar de mast neergezet wordt eind januari 2020. De gemeente kijkt dan welke kandidaten/locaties er zijn en zal dan gaan beslissen waar de zendmast komt. Men zal ook kijken naar de maatschappelijke opbrengst van de zendmast voor de gemeenschap. We maken dus een goede kans. We moeten dus even afwachten, na 31 januari weten wij meer. Het zal voor de stichting een zeer welkome inkomstenbron zijn om de huidige accommodatie in stand te kunnen houden in Halle.

  Ook kwam het bericht dat de gemeente de gymzaal zou willen sluiten. Men kwam onder meer met het 1400 uren argument voor sporthallen maar gelukkig hebben wij een gymzaal en tellen die 1400 uur niet voor ons….(!) We hebben in 2019 al een (constructief) gesprek met de wethouder gehad en ook afgelopen week hebben we elkaar al bijgepraat. Er lag 5 jaar geleden een voorstel bij de SSO namelijk:

  - of een bedrag ineens voorde afkoop van het onderhoud voor de komende 30 jaar en dan   (ver)nieuwbouwen. (1)

  - of doorgaan met het onderhoud in de toekomst betaald door de gemeente. (2)

  Het vorige bestuur heeft gemeend om variant 2 te kiezen, continuering van de bestaande situatie. Echter, het huidige gemeentebestuur veranderd tijdens de wedstrijd de spelregels en wil de gymzaal nu na 5 jaar sluiten. Als het toenmalige bestuur dat geweten had hadden ze waarschijnlijk anders beslist en was Halle de dans ontsprongen qua sluiting, ze was dan al in particulier bezit geweest. Nu zitten we in een andere situatie.

  Ook is de gemeenste zich bewust van het feit dat bij sloop van de gymzaal er nieuwe kleedkamers voor het voetbal neergezet dienen te worden, kortom, nogal wat argumenten om er toch uit te komen met elkaar.

  Op dit moment onderzoeken we de variant nieuwbouw gymzaal plus ombouw huidige gymzaal tot kantine. Er hebben al gesprekken plaatsgevonden met de gebruikers en we proberen met alle wensen rekening te houden. We zullen de gebruikers, plus de school plus het Halls belang uitdrukkelijk betrekken bij onze besluitvorming, we willen maatschappelijke acceptatie in het dorp hebben en midden in de gemeenschap staan. Ruw hebben we al een bedrag in gedachten voor dit project en we werken een en ander nu verder uit. Daarna gaan we kijken wat de subsidies zijn en andere financieringen om een en ander te realiseren, we zijn best optimistisch, maar we zijn er nog niet.

  Ook zullen we de volgende onderdelen kritisch bekijken namelijk:  

  -de exploitatiekosten die jaarlijks terugkomen.

  -hoe we een en ander moeten doorbelasten aan de gebruikers

  -hoe we de ledenaantallen van alle gebruikers in stand kunnen houden of zelfs kunnen uitbreiden.

  Kortom, we zijn bezig, zijn actief en zullen spaarzaam met de voor de accommodatie bestemde gelden omspringen. Het geld zal in de toekomst voor de accommodatie zijn om dat in stand te houden en nergens anders voor.

  Op dit moment wordt er een jaarrekening door de accountant opgemaakt over 2019 en dan nemen wij het formeel over.

   

  Met vriendelijke groet, 

  Bestuur SSO